تحریم های بین المللی

برای افراد و شرکت های بین المللی، مقابله با تحریم ها و محدودیت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرپیچی از تحریم ها ممکن است منجر به مجازات کیفری گردد.

به روزرسانی پیوسته تحریم ها و قوانین خارجی اتحادیه اروپا، ریسک شرکت ها و فعالین اقتصادی در عرصه بین المللی ر،ا افزایش می دهد. دقت و توجه سازمان های دولتی در خصوص رعایت این قوانین نیز افزایش می یابد. در Marquis ما بر رعایت این قوانین توجه ویژه می نماییم.

For (international) companies and private individuals it is of great importance to be able to navigate through sanctions and trade regulations. Breaches may amount to fines or to a criminal offence punishment.

The constant evolution of regulations and foreign policy of the European Union increases risks for companies and private individuals with international business interests. The compliance expectations of governments have increased as well. At Marquis, we assist our clients in meeting those expectations.

خدمات ما

  • مشتریان
  • تحریم های مالی و تجاری
  • برجام