مسئولیت اجتماعی

دفتر مارکیز برنامه‌ای برای کمک و راهنمایی به جوانان با نیازهای ویژه آغاز کرده و خدمات پایه‌ای و حیاتی به آن‌ها ارائه می‌نماید. وکلای ما با این جوانان هفته‌ها کار می‌کنند.
ما دریافته‌ایم که این چنین برنامه‌‌هایی منجربه غنی سازی و پربار نمودن زندگی ما و حمایت از این جوانان می‌گردد. این برنامه با همکاری شهرداری‌های هلند و سازمان‌های حمایت از کودکان آغاز شده است.