ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Marquis is een onderneming naar Nederlands recht en gevestigd in Amsterdam met het oogmerk juridische en fiscale dienstverlening te verlenen.
  2. Op alle betrekkingen tussen de cliënt en Marquis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  3. Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en uitgevoerd door Marquis, zelfs als het de bedoeling is dat opdrachten worden uitgevoerd door een of meer specifieke personen die zijn gelieerd aan Marquis. Een beroep op de artikelen 7:404, 7:407 (2) en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  4. Marquis kan derden inschakelen voor het uitvoeren van opdrachten. Als Marquis een derde partij inschakelt, is Marquis niet aansprakelijk jegens de cliënt voor fouten gemaakt door deze derde partij.
  5. Aansprakelijkheid van Marquis is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat niet verzekerd is volgens de polisvoorwaarden.
  6. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door personen en juridische entiteiten die aan Marquis zijn gelieerd, direct of indirect, en die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door of namens Marquis.
  7. De relatie tussen een cliënt en Marquis wordt beheerst door Nederlands recht.
  8. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt en Marquis.