PRIVACYBELEID

Marquis, gevestigd aan Kingsfordweg 151, 1043 GR te Amsterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Marquis
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Nederland
+31851303543
marquis-legal.com/contact

Mr. A. Jawaheri is de Functionaris Gegevensbescherming van Marquis
Hij is te bereiken via aj@marquis-legal.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marquis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Marquis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras
– godsdienst of levensovertuiging
– politieke voorkeur
– seksuele leven
– lidmaatschap vakbond
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden
– kredietwaardigheidscheck*

*Om onze diensten mogelijk te maken kunnen we uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar**
**Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij toestemming van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aj@marquis-legal.com, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marquis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw zaak
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Marquis analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Marquis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marquis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn >
Reden Personalia > Bewaartermijn >
Reden Adres > Bewaartermijn >
Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Gerechtelijke procedures
Wij bewaren gevoelige persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afhandeling van uw zaak. Wanneer uw zaak is afgerond en er geen beroep meer openstaat streven wij ernaar uw persoonsgegevens z.s.m en in ieder geval binnen de wettelijke termijn van 2 jaar te verwijderen.

Sollicitaties
Persoonsgegevens met betrekking tot sollicitaties worden uiterlijk 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft kan deze termijn verlengd worden tot uiterlijk 1 jaar, met het oog op mogelijke nieuwe vacatures.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marquis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marquis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marquis gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marquis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals bijvoorbeeld taalkeuze te onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees voor meer informatie over cookies ons cookie-statement: https://marquis-legal.com/cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marquis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aj@marquis-legal.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marquis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marquis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aj@marquis-legal.com